Works

Ichimai-Kishohmon (2011)

for 800th memory of Hohnen-shohnin
for mixed choir, voices of Buddhist priests, Sho, Hichiriki,
20 Strings-Koto, Percussions, string trio
EDIZIONI SUVINI ZERBONI – MILANO
SCORE

Commissioned by Eikando Zenrinji-Temple

Toshiko Kikuchi, Conductor
Tohru Yamamoto, (Hichiriki)
Junko Tanaka, (Shô)
Shôko Ohtani, (20 strings-Koto)
Keyaki Satô, (Percussion)
Reina Yamana (Vl)
Yuko Shiomi (Vl)
Naoko Kanouzawa (Vla)
Yoriko Miyake (Vc)
21 Buddhist priests of Eikando Zenrinji-Temple
Kyoto Lieder Ensemble
Chor Aster
Zenrin-fujinkai
Zenrinjitei-fujinkai
Kyoto Concert Hall
04. 10. 2011
15 min